1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej.
 6. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 7. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 8. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wystawiania nóg na zewnątrz itp.
 9. Zabrania się wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych, wyskakiwanie z kajaku, celowe przeszkadzanie innym uczestnikom.
 11. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 12. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 13. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 15. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody wg. cennika firmy Ja Yhymm...
 16. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 17. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 18. W przypadku odwołania spływu przez organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 19. Na niektórych trasach występują przeszkody oraz niski stan wody i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 20. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
 21. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
 22. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
 23. Uczestnicy spływu zobowiązani są do ubezpieczenia się od NW.